תאונות אופנוע – תאונות דרכים עם אופנוע

אופנועים וקטנועים הינם רכב מנועי כמוגדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) החייבים בביטוח חובה. בעבר, חברות ביטוח שונות ביטחו רוכבי אופנוע בביטוחי חובה, אולם ככל הנראה בשל מידת מעורבותם הרבה של אלו בתאונות דרכים הפסיקו לעשות כן. לפיכך הוקם תאגיד ביטוחי בשם "הפול" (או המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ) המורכב מכל חברות הביטוח המחזיקות בו באחוז מסוים, והוא המבטח את רוב רוכבי האופנוע (כהיום החלו חברות שונות לשוב ולבטח רוכבי אופנועים וקטנועים בביטוח חובה בעצמן).

חלק לא מבוטל מתאונות אופנועים (לעומת רכב בעל 4 גלגלים) הינן "תאונות עצמיות" המדובר בתאונות מתרחשות כתוצאה מהחלקה/ איבוד שליטה וכד' מבלי שישנה מעורבות של כלי רכב נוסף. מאחר ועיקרון מרכזי בחוק הפלת"ד הינו העדר הרלבנטיות של האשם בתאונה, שגם נפגעי "תאונות עצמיות" אלו זכאיים לקבל את מלוא הפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו להם בתאונה.

רוכבי אופנוע הנפגעים באירועי תאונת דרכים חייבים לדאוג שיהיו בידיהם אותם מסמכים הדרושים בכל מכל נהג המעורב בתאונת דרכים לצורך קבלת פיצוי:

  • מידע בנוגע לנסיבות אירוע התאונה
  • צילום של רישיון נהיגה מדני צדדיו אישור משרד הרישוי בדבר תוקף הרישיון של הנהג למועד האירוע
  • צילום של תעודת ביטוח החובה בתוקף למועד האירוע
  • צילום רישיון הרכב בתוקף למועד האירוע
  • אישור משטרה
  • מסמכים רפואיים
  • אישורי אי-כושר
  • במידה והתאונה הינה תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלבנטיים לרבות אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו.
  • כאשר מדובר בתאונה עצמית ללא מעורבות של רכב נוסף, נהוג לצרף דו"ח שמאי או קבלות על תיקון האופנוע / תמונות על הנזק שנגרם לאופנוע וזאת על מנת להניח את דעת חברת הביטוח כי התאונה אכן התרחשה.

חשוב לשים לב לעובדה כי חלק לא מבוטל מתעודות ביטוח החובה המונפק לאופנועים הינו "ביטוח על שם נקוב"- קרי ביטוח זה מכסה אך ורק את נהיגת האדם המצוין בתעודת הביטוח. לכן, בכל מקרה בו אתם מתכוונים לרכב על אופנוע שאינו שייך לכם, חשוב לבדוק ולוודא בטרם תחילת הנסיעה האם הרכיבה שלכם מכוסה בביטוח החובה.


הפיצוי

בעיקרון מטרת דיני הנזיקין ובכללם הפיצויים לפי חוק הפלת"ד היא השבת המצב לזה שבו היה הנפגע מבחינה כלכלית ערב התאונה. לכן בעיקרון הפיצויים מחושבים על בסיס ההכנסות והנתונים של הנפגע לפני התאונה.

הפיצויים הנפסקים במקרים של תאונת דרכים מחולקים לראשי נזק מקובלים:

א. כאב וסבל

בישראל, שלא כמו במקומות אחרים דוגמת ארה"ב המדובר בסך הכל בראש נזק מוגבל יחסית. לפי התקנות שהותקנו מכח חוק הפלת"ד, הפיצוי המקסימאלי בגין ראש נזק זה יינתן לאדם שהונו בעל 100% נכות ויהיה בשיעור של כ- 171,000 ₪ (סכום זה מתעדכן מדי פעם בהתאם למדד המחירים לצרכן). פיצוי זה מתייחס לנפגע עד גיל 30 כאשר מעבר לגיל זה מופחת 1% בגין כל שנה שמעבר לגיל .30

לפיכך כאשר נקבעים לרוכב אופנוע אחוזי נכות, רכיב הכאב והסבל יהיה בהתאם לאחוזים שנקבו (10%= 17,000 ₪; 20% 34,000 ₪ וכו'). כאשר אין מדובר בנכות, מקובל לפצות את הנפגע בחלק יחסי ממה שהיה מקבל לו היו נפסקים לו 10% נכות. כך בגין שבר שהחלים לחלוטין ולא הותיר כל מגבלה ייפסק סכום של כ-17,000 ₪ בגין כאב וסבל.

כמו כן, במסגרת ראש נזק זה משולם גם פיצוי בגין כל יום בו היה הנפגע מאושפז בבית חולים (אשפוז מלא ולא אשפוז יום). נכון להיום שווי יום אשפוז עומד על כ-350 ₪.

ב. הפסד שכר לעבר

בראש נזק זה משולמים לנפגע כל אותם הפסדי שכר שנגרמו לו בפועל, החל מיום התאונה ועד יום מתן פסק הדין/הסדר הפשרה. יצויין כי הפיצוי לפי חוק הפלת"ד מחושב לפי השכר נטו מנו מופחת מס בשיעור 25% מקסימום וזאת אף אם המס שהנפגע משלם בפועל הוא גבוה יותר. לרוב חישוב שכרו של הנפגע מחושב לפי ממוצע משכורותיו של הנפגע לפני התאונה (בדר"כ ממוצע של כ-6 חודשים). כמו כן ישנה הגבלת שכר והיא שילוש השכר הממוצע במשק. לאמור, לאדם המרוויח מעל 24,000 ₪ נטו יפסקו הפסדי שכרו לעבר לפי מקסימום 24,000 ₪ לחודש.

ויודגש רכיב זה משולם רק עבור הפסדים בפועל. כך אדם אשר נפגע וקיבל ימי מחלה אולם לא ניצל אותם וחזר לעבוד, לא יקבל פיצוי בגין אותם ימי מחלה.

ג. הפסד כושר השתכרות לעתיד

ראש נזק זה נועד לפצות את הנפגע עבור הפסדי שכר שצפויים להיגרם לו בעתיד בעקבות הפגיעה. המדובר בחישוב מורכב יחסית המתבסס על נתוני הנפגע והיכולת להעריך כיצד הפגיעה בתאונה תמנע ממנו ותקטין את יכולתו העתידית להשתכר. לכן מרכיב מרכזי בחישוב הפסדי השכר לעתיד הינו אחוזי הנכות שנגרמו לנפגע בתאונה וכיצד אלו עשויים להשפיע על יכולתו להשתכר בעבודתו (נכות תפקודית). כך לדוגמא ברור כי כדורגלן מקצועי אשר סובל מ10% נכות בגין הגבלת תנועה בקרסול יפוצה בסכום הגבוהה יותר מנפגע אחר בעל אותה נכות אשר עובד בעבודה משרדית.

כמו כן, מאחר והחישוב הינו עבור הפסדים עתידיים, החישוב נערך לפי הפסד שכר חודשי המוכפל במקדם היוון לפי מספר השנים שנותרו לנפגע עד יציאתו לגמלאות.

קטין/חיל- כאשר מדובר בנפגע קטין או חייל שטרם השתלבו במעגל העבודה ופוטנציאל השתכרותם אינו ברור, מחושבים הפסדי השכר לפי השכר הממוצע במשק (כיום כ-8,000 ₪ ברוטו) לעיתים כאשר נתוני הנפגע מאפשרים זאת ניתן להוכיח כי פוטנציאל השתכרותו גבוהה מהשכר הממוצע אולם הדבר תלוי בנתוניו האישיים של הנפגע השכלה, מסלול צבאי בו הוא נמצא וכד'.

ד. עזרת צד ג'

כאשר מדובר בנפגע שאושפז או כזה הזקוק לעזרה בביצוע פעולות יום יומיות (לדוגמא נפגע מגובס ברגלו, הזקוק לעזרה כדי לקום, להתקלח וכד') או כאשר ישנו צורך לשכור עזרה בשכר, מנקה/מבשלת וכד' מקובל לפסוק לנפגע גם את ההוצאות האלו. גם כאן הפיצוי הינו לעבר לפי קבלות בפועל, ולעתיד לפי אומדן המוערך בהתאם לפגיעה ולמידת העזרה הצפויה. כאשר אין נתונים על עזרה בפועל מקובל לפסוק לנפגעים פיצוי גלובאלי לפי מידת חומרת הפגיעה.

ה. הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה.

כאשר נגרמות לנפגע הוצאות רפואיות בגין טיפולים רפואיים, השתתפות עצמית בעלויות בדיקות, תרופות, נסיעות לטיפולים וכד', הרי שכחלק מהפיצוי המגיע לנפגע על חברת הביטוח לשלם לו גם את מלוא ההוצאות שהוציא. חשוב להדגיש כי הוצאות אילו כוללות רק הוצאות בגין תרופות או טיפולים הכלולים בסל הבריאות. כך לדוגמה כאשר נפגע זקוק לטיפולי פיזיותרפיה הניתנים חינם במסגרת קופ"ח, ולמרות זאת בחר לקבל טיפולים במסגרת פרטית, הרי שבשל עיקרון "חובת הקטנת הנזק " החל על כל נפגע, הוצאות אלו לא יושבו.

גם רכיב זה מתחלק להוצאות לעבר ולעתיד. כאשר מדובר בהוצאות לעבר, החישוב נעשה על בסיס הוצאות שהוציא הנפגע בפועל ולכן חשוב להקפיד ולשמור על מלוא הקבלות. באשר להוצאות הרפואיות לעתיד, הרי שאלו מחושבות שוב על בסיס הערכה אשר בהתאם למצבו הרפואי והצפי לטיפולים שיאלץ לקבל בעתיד.


המידע האמור הינו תמציתי וכללי, ואינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ או ליווי משפטי ספציפי, אשר מומלץ להסתייע בהם כדי להבטיח שמירה מלאה על זכויות המבוטח וקבלת הפיצוי והכיסוי הביטוחי המלא.

מומלץ לבחור עורך דין המומחה בייצוג נפגעי תאונות דרכים. לפני שבוחרים ייצוג משפטי כדאי להגיע לפגישת ייעוץ בליווי כל החומר הרפואי והמסמכים הרלוונטיים לתביעת הנזיקין.

נתקלתם בבעיה?

 אנא  התקשרו:  09-9766655 או השאירו פרטים ואנו נייעץ לכם בהתאם

עורך דין גיא דויטש

עורך דין גיא דויטש

יליד 1972 נשוי ואב לשלושה, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000 ונוטריון משנת 2010.
עו”ד גיא דויטש בעל ניסיון מוכח ומוצלח של למעלה מ-20 שנים, בייצוג אלפי לקוחות בתביעות נזיקין וביטוח

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

גלילה לראש העמוד

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

גיא דויטש - עורך דין ונוטריון - תמונת פרופיל
דילוג לתוכן