מדיניות הפרטיות של משרד גיא דויטש עורכי דין ונוטריון

משרד עורכי הדין והנוטריון גיא דויטש מייחס חשיבות רבה לפרטיות המשתמש באתר https://www.dlawyer.co.il ומחויב להגן ולשמור על האישי שהוא מחזיק אודות המשתמש באתר.

מדיניות הפרטיות האמורה להלן נועדה להסדיר את האופן שבו משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש משתמש ואוסף את המידע של המשתמש באתר. המדיניות הכתובה בלשון זכר (מטעמי נוחות בלבד) והיא מיועדת לגברים ונשים כאחד ללא כל הבדל.

מידע זה המובא להלן נועד לאפשר למשתמש באתר משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש ללמוד ולהבין את מדיניות מדיניות הגנת הפרטיות של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש באתר. מדיניות זו שתפורט להלן, נועדה לסייע למשתמש להבין מהו המידע שמשרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש אוסף אודותיו ולשם מה נאסף מידע זה. כמו כן יפורטו השימושים שמשרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש עשוי לעשות במידע ומי הצדדים ה-3 אליהם יכול ורשאי משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש להעביר מידע זה וכיצד משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש שומר את המידע.

כל המידע שהמשתמש באתר https://www.dlawyer.co.il  מעביר הינו על פי רצונו החופשי והסכמתו של המשתמש באתר בלבד. מסירת המידע על ידי המשתמש אינה נובעת מחקיקה או חובה על פי חוק.

אנו ממליצים לקרוא את פרטי מדיניות הפרטיות לעומק ובתשומת לב ואם אינכם מסכימים להם, הנכם מתבקשים להימנע משימוש באתר https://www.dlawyer.co.il

ככל שבחרתם להמשיך ולהשתמש באתר הרי שהדבר יהווה את הסכמתכם למדיניות האמורה לעיל ולהלן.

המידע שנמסר על יד המשתמש ישמר במאגרי המידע של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלהלן והשימוש באתר  https://www.dlawyer.co.il ו/או בשירותים המוצעים על ידי משרד עו"ד ונוטריון גיא דויטש מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות ועל כך שהמידע יישמר וינוהל במאגר כאמור.

המונח "מידע אישי" במדיניות הפרטיות של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש משמעותה כל המידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או מטעמו בעת השימוש באתר ובשירותי משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש המאפשר לזהות את המשתמש וכן מידע המוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, ונאסף על ידי משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש.

כפי שהובהר לעיל המשתמש אינו מחויב על פי כל דין למסור כל מידע אישי למשרד ומסירת מידע שכזה נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו, אולם, המשתמש מבין ומסכים כי ללא מסירת המידע משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש לא יוכל לסייע ולהציע לו את השירותים הכלולים באתר, כולם או חלקם, או שיוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר.

ויובהר לא כל המידע נשמר. חלק מהמידע שנאסף אודות משתמש במסגרת שימושו באתר ו/או התקשרותו עם משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש אינו מזהה אותו באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו האישיים. אלא חלק מהמידע הינו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר.

כיצד משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש אוסף את המידע על המשתמש

מטרות איסוף המידע על ידי משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש

איסוף מידע על המשתמש נעשה לשם המטרות הבאות חלקן או כולן יחד:

בנוסף ומבלי לגרוע מהמטרות דלעיל, משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש רשאי לעשות שימוש במידע שאינו מזוהה עם המשתמש באופן אישי למטרות חוקיות ביניהם שיפור השירותים, התאמות תכנים ופרסומים המופיעים באתר https://www.dlawyer.co.il

העברת מידע

משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש לא ימסור ולא יעביר כל מידע אישי הנאסף ו/או נשמר לגבי משתמש ספציפי לצד ג' כלשהו אלא כפי שפורט והוסדר במדיניות האמורה לעיל ולהלן.

כל העברה של מידע לצד ג' תכלול רק מידע רלוונטי באופן שלא יחרוג מהמטרות שלשמן הועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, וחוקית בלבד.

משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש יהיה רשאי להעביר את המידע ו/או חלק ממנו לצד ג'  שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

אבטחת מידע

משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש מפעיל אמצעים שונים שנועדו להגן על פרטיות ולאבטח את המידע בהתאם למתכונת מקובלת ובדרך סבירה.

יחד עם זאת, העברת מידע באמצעים דיגיטליים ואחסונו על גבי שרתים שונים אינו מאובטח הרמטית ועל כן בכל מקרה בו המשתמש מוסר כל מידע שהוא למשרד באמצעות המרשתת הרי שהוא עושה זאת על דעתו ובהסכמתו המלאה תוך שהינו מודע לסכנות הקיימות בהעברת המידע בדרך זו. יובהר כי משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש אינו מתחייב כי האתר ו/או השרת שבו מאוחסן המידע הינם חסינים הרמטית מפני כל גישה בלתי-מורשית למידע שבהם.

במקרה בו יש למשתמש סיבה לחשוד כי העברת המידע למשרד אינה בטוחה מכל סיבה שהיא הוא יתבקש שלא להעביר את המידע למשרד ולעדכן על כך את משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש בהתאם לפרטי יצירת הקשר המפורטים במדיניות זו.

אחריות

משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש ו/או מי מטעמו לא יישא בכל חבות שהיא, והוא יהיה פטור מכל אחריות, בקשר לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהו, בין אם ישיר ובין אם עקיף בין אם נסיבתי ובין אם תוצאתי, אשר נגרמו חלילה ו/או ייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור לאיסוף המידע ו/או השימוש בו ו/או העברתו לצד ג', אחסונו, אבטחתו ועוד.

פרק הזמן בו ישמר המידע

פרק הזמן שבו ישמור משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש את המידע אודות המשתמש הינו פרק הזמן הדרוש לקיום המטרות המפורטות במדיניות זו אלא אם נדרשת תקופת החזקה ארוכה יותר ו/או על פי דין.

עוגיות (COOKIES)

האתר עשוי לעשות שימוש ב cookies ובטכנולוגיות אחרות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר באופן שוטף ותקין; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים, כדי לחקור ולבצע בקרה בקשר לאתר; כדי לנתר דפוסי פעילות באתר; כדי לנתח ולצורך סטטיסטיקה בקשר עם האתר והשימוש בו.

משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש עשוי לעשות שימוש במערכות פרסום כגוןFacebook ,  ו-Google  אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. גם השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור הינו כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברות האמורות וניתן ללמוד אודותיו לרבות אופן ביטול העוגיות (ועוד) בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש רשאי להעביר מידע למערכות פרסום של צדדים שלישיים כמפורט במדיניות זו ולהציג למשתמשים השונים תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותם ו/או להתאים להעדפותיהם.

זאת ועוד, משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש עושה שימוש בתוכנות ניתוח סטטיסטי של Google Analytics והשימוש בו כפוף לתנאי המדיניות והפרטיות שלGoogle Analytics  .

ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה ו/או השימושים במידע ו/או או דרך ביטול ו/או הסרת העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google .

ככל שמשתמש אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, הוא יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש לעיין ברכיב ה"עזרה" של הדפדפן. ואולם חשוב לדעת כי ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. עוגיות אשר הכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.

הזכות לעיון ולתיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי הינה בהתאם להוראות החוק. על פי הוראות אלו כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון ו/או, ברור ו/או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. ככל שבעל המאגר סירב לעשות זאת, עליו להודיע זאת למבקש באופן ובדרך הקבוע בחוק. על סירוב שכזה רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בחוק.

פנייה כזאת יש לשלוח למשרד באמצעות כתובת הדוא"ל : guy@dlawyer.co.il

הדין החל וסמכות השיפוט

כל התנאים וכל ההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות ו/או כל שינוי ו/או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, מוסדרים על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

בכל מחלוקת ו/או תביעה אשר תתגלע בכל הקשור עם השימוש באתר ו/או מדיניות פרטיות זו ו/או הקשור אליה תהיה מסורה מסורה באופן בלעדי לבית המשפט בהרצליה.

שינויים ועדכונים

משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך.

מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש והמשך השימוש של משתמש באתר, לאחר עדכון מדיניות הפרטיות, יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

שונות

אל תוותרו על הפיצויים שמגיעים לכם!
לבדיקת זכויותיכם ללא התחייבות השאירו פרטים