תנאי השימוש באתר של עו"ד גיא דויטש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של גיא דויטש משרד עורכי דין ונוטריון (להלן: "האתר" ו "המשרד"). בעל האתר ומנהלו הינו  המשרד.
 2. השימוש באתר הינו בכפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות אשר מהווים את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין המשרד בכל הקשור לאתר והשימוש בו .
 3. משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש רשאי לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתו הבלעדי וכן לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו של האתר וכן הוא רשאי להפסיק את פעילות האתר, בהתאם להוראות הדין.
 4. תנאי השימוש הקובעים והמחייבים הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באתר החלים בעת השימוש בו. המשתמש מתבקש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת בטרם השימוש באתר ולעקוב אחר השינויים והעדכונים של תנאי השימוש.
 5. תנאי השימוש הכתובים בלשון זכר (מטעמי נוחות בלבד) מיועדים לגברים ונשים כאחד ללא כל הבדל.
 6. הכותרות המובאות להלן הינן לשם הנוחות וההתמצאות והן לא תשמש בפרשנות תנאי השימוש.
 7. השימוש באתר הינו "כפי שהוא ("AS IS") ואין למשתמש כל אפשרות להתערב ו/או לבצע שינויים מצידו באתר.
 8. חל איסור מוחלט להשתמש באתר ו/או בחלקים ממנו, לכל מטרה מסחרית.
 9. המשתמש מסכים מראש לכך שרשומות המחשב של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש בקשר עם האתר יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעולות.

 

התכנים באתר והמידע המצוי בו

 1. כל התוכן וכל המידע המופיע באתרguy@dlawyer.co.il  הינו בגדר מידע בסיסי וראשוני על בסיס"AS-IS"  אין להתבסס על מידע זה לשם קבלת החלטות משפטיות ו/או כספיות ו/או אישיות ו/או אחרות. המידע לא נועד בשום מקרה לשמש תחליף לייעוץ משפטי באופן פרטני לכל מקרה ומקרה ואין להסתמך עליו מבלי להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום בטרם קבלת כל החלטה. כל פעולה שיבחר המשתמש באתר לעשות בהסתמך על המידע האמור בו הינו על אחריותו ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש בלבד.
 2. יובהר כי המשתמש באתר guy@dlawyer.co.il  רשאי להשתמש בתוכן האמור בו אך ורק למטרות מידע ראשוני ולפיכך אין בכך משוק הענקת כל זכות למשתמש מלבד הזכויות המפורטות בתנאי השימוש.
 3. בכל מקרה של סתירה ו/ אי התאמה בין המידע המוצג באתר guy@dlawyer.co.il  לבין מידע רשמי הקיים במשרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש המצויים בכתובתו, יגבר האמור במסמכים ו/או במידע ו/או בכל הסכם רשמי שיחתם בין המשתמש באתר (ככל שיחתם) לבין המשרד של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש.

אחריות

 1. משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין אם תוצאתי ובין אם מיוחד בקשר עם האתר לרבות בכל נזק שעשוי להגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בשל השימוש באתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש עושה מאמצים רבים בכדי שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן ואולם מובהר בזאת כי מטבע הדברים המידע המופיע באתר אינו שלם ו/או אינו מעודכן ואף יתכן שנפלו בו טעויות.
 3. יובהר כי משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש אינו אחראי לאי דיוקים ו/או לטעויות ככל שנפלו במידע ובקשר עימו והמשתמש מתחייב לבדוק את נכונותם בין היתר באמצעות אנשי מקצוע בטרם קבלת כל החלטה.
 4. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר guy@dlawyer.co.il  הינו באחריותו המלאה של המשתמש ומשרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש לא יישא בכל אחריות שהיא בגין ו/או בקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או בקשר למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה ו/או לכל הוראת דין העשויים לחול על שימוש שלו באתר ו/או בתוכנו.
 2. המשתמש מתחייב בזאת מראש לשפות את משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש ו/או מי מטעמו מפני כל נזק ו/או אובדן ו/או חבות ו/או תביעה ו/או דרישה, לרבות פגיעה במוניטין וכל פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, בתוספת הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, ככל שיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או הפרת תנאי שימוש.

קניין רוחני

 1. מלא זכויות הקניין הרוחני באתר ובמידע, לרבות זכויות יוצרים ו/או כתבות ו/או מאמרים ו/או סמלים מסחריים ו/או סודות מסחריים ו/או סימני מסחר וסימני שירות, ו/או מאגרי מידע ו/או מוניטין ו/או רעיונות ו/או מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת מכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש בלבד, או של צד שלישי אשר העניק למשרד זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על ידי משתמש אסור ללא קבלת רשות מפורשת בכתב ומראש מאת משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, המידע והתוכן המוצג בו, קודים, וכל פרט אחר בקשר עם האתר והשימוש בו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב).
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים ובכלפרט ומידע אחר.
 4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש או של צדדים שלישיים אשר תנו למשרד הרשאה לעשות בהם שימוש.
 5. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או בצילומים המצויים באתר.

 שימושים אסורים

 1. הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי לבצע בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו את הפעולות הבאות:

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר עשוי להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאפליקציות ואתרים אחרים, אשר משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש איננו מפקח עליהם או בודק אותם ו/או את מהימנותם ו/או את חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש לא יישא בכל חבות והוא פטור מכל אחריות בקשר עם כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים בין אם נסיבתיים ובין אם תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באפליקציות ואתרים כאמור, דפי אינטרנט של אפליקציות ואתרים כאמור וכל תוכן שמפורסם בהם.

הדין החל וסמכות השיפוט

 1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר וכל הקשור אליהם מסורה באופן בלעדי לבית המשפט בהרצליה.

שונות ותנאים נוספים

 1. לכל שאלה בקשר עם תנאי השימוש והאתר ניתן ליצור קשר באמצעות המספר:  09-9766650.
 2. משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש רשאי לבצע כל פעולה באתר, באמצעות צדדים שלישיים.
 3. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 4. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית למשרד לפי כל דין.
 5. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כוויתור של משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש על זכות מזכויותיו לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידו או מי מטעמו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
 6. תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הסכם, הסכמה ומסמך שיהיה בין המשתמש לבין משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש. האמור בתנאי שימוש אלה בא להוסיף ולא לגרוע מכל הסכם והסכמה אחרת בין המשתמש לבין משרד עוה"ד ונוטריון גיא דויטש.
אל תוותרו על הפיצויים שמגיעים לכם!
לבדיקת זכויותיכם ללא התחייבות השאירו פרטים