ביטוח – מונחים שיעשו לכם סדר

אבדן כושר עבודה

מצב בו נגרם למבוטח מקרה ביטוח המונע ממנו לחלוטין או המגביל את כושרו לעבוד ומזכה אותו בקבלת תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה. במסגרת ביטוח זה מפצה חברת הביטוח את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם.

ADL

מונח בביטוח סיעודי לפיו כדי על מנת שמבוטח יוכל לקבל את תגמולי הביטוח לפי הפוליסה הסיעודית עליו להיות בלתי כשיר. הגדרת אי הכושר שונה בכל פוליסה אולם רובם מגדירות אי כושר כחוסר אפשרות לבצע את מספר הפעולות הנקוב בפוליסה (בין 4 ל- 2)
מבין הפעולות לקום/ולשכב/ להתלבש/להתפשט/להתרחץ/ לאכול /לשתות/ללכת/ שליטה על הסוגרים.

אקטואר

אקטואריה הנה מדע המשתמש במודלים מתמטיים לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות בהן משולבים מצבים של אי ודאות. מקובל להשתמש בחישובים אקטואריים לחישוב הפסדי שכר בעתיד הכוללים מקדמי היוון שונים.

ביטוח חובה

ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי, הנועד לכסות נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב (תאונת דרכים). הכיסוי הביטוחי כולל את כל ההוצאות הרפואיות, פיצוי בגין אובדן השתכרות עד תקרה של עד שלוש השכר הממוצע במשק ופיצוי בגין כאב וסבל.

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/car.asp

ביטוח חיים

ביטוח העוסק בהבטחת הכנסה או תשלום למבוטח או למוטב שנקבע, במקרה של תום תקופת הביטוח או בעת מוות. ביטוח חיים מגן על המבוטח מפני סיכוני מוות, זיקנה ואובדן כושר עבודה. בביטוח חיים ישנן תוכניות לביטוח ריסק בלבד, וכאלה הכוללות בנוסף גם מרכיב של חיסכון. לדוגמה: פוליסה המעניקה קצבה חודשית או סכום חד פעמי, על פי רצון המבוטח, בגיל הפנסיה.

ביטוח חסר (נקרא גם "תת ביטוח")

מצב בו סכום הביטוח ביום שבו אירע מקרה הביטוח, קטן משווי הרכוש המבוטח. במקרה זה יפוצה הלקוח רק בחלק היחסי של הנזק, לפי היחס בין סכום הביטוח – כפי שרשום בפוליסה – לבין ערך הרכוש.

ביטוח יתר

ביטוח בו סכום הביטוח עולה על ערך השוק של הרכוש המבוטח ביום קרות המקרה. במקרה זה יפוצה הלקוח לפי ערך הרכוש ולא על פי סכום הביטוח. מבוטח יכול לעשות ביטוח יתר באותה פוליסה או על ידי ביטוח חופף, שבו חלק מהסיכונים מכוסים על ידי יותר מפוליסה אחת. ביטוח יתר מתייחס לביטוח רכוש בלבד.

ביטוח כפל

מונח בביטוחי רכוש ואחריות– מתאר מצב בו בוטח רכוש אחד על-ידי יותר מחברת ביטוח אחת מפני אותו סיכון לתקופות ביטוח חופפות. במקרה כזה מתחלק הנזק בין חברות הביטוח השונות לפי יחס סכומי הביטוח. 

ביטוח כל הסיכונים

ביטוח המכסה את כל הסיכונים, ולא רק סיכון מוגדר. בניגוד לפוליסה רגילה, המציינת את סוגי הכיסויים שבגינם היא מכסה, הרי שפוליסת כל הסיכונים מציינת את החריגים שהיא אינה מכסה. ביטוח כל הסיכונים מקובל בביטוח קבלנים, ביטוח הובלת סחורות באוויר ובים. הנפוץ ביותר הוא ביטוח כל הסיכונים לתכולת דירות מגורים, הנותן כיסוי רחב לדירה ולדברי ערך.

ביטוח תאונות אישיות

פיצוי המשולם לבעל הפוליסה במקרה של תאונה גופנית בלתי צפויה שנגרמת למבוטח על ידי גורם חיצוני. ישנם רכיבים שונים בביטוח תאונות אישיות, החל מפיצוי של סכום קבוע בגין שברים וכד' וכלה בפיצוי לפי אחוזי נכות שנגרמו למבוטח.

גילוי

עיקרון הגילוי קובע, שעל כל מבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות על שאלות מהותיות המופיעות בטפסים הנלווים לפוליסה, כמו טופס ההצעה. השאלות מתייחסות לתחומים שונים, כגון מצב בריאותי, גיל, מקצוע, עיסוק וכד'. פרטים שגויים או העלמת עובדות, עשויים להיחשב
לתרמית והטעייה העלולים לשלול קבלת הפיצוי לפי הפוליסה.

גבול אחריות

סכום מיירבי שנקבע מראש בין המבטח למבוטח שישולם על-ידי המבטח לפי הפוליסה במקרה של תביעה שתוגש נגד המבוטח.

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית של המבוטח יכולה להתבטא בסכום או באחוז קבוע מתגמולי הביטוח. המבטח והמבוטח מחלקים ביניהם כל נזק בחלקים מוסכמים מראש. ניתן להשפיע על גובה ההשתתפות העצמית באמצעות הגדלת או הקטנת הפרמיה.

החמרה בסיכון

מונח המתאר שינוי המגדיל את סיכונו של המבטח שחל
לאחר מתן תשובה לשאלה שהוצגה למבוטח לפני כריתת חוזה הביטוח או לאחר מסירת הפוליסה למבוטח וכן דבר המגלה, כי תשובה לשאלה בעניין מהותי היתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש.

החרגה רפואית

בעיה רפואית של המבוטח לפני כניסתו לביטוח אשר הוצא מהביטוח ונקבע לגביו כי במקרה של החמרה המבוטח לא יקבל כל פיצוי.

המפקח על הביטוח

גוף הכפוף לשר האוצר שתפקידו, בין היתר, לתת רישוי ולפקח על חברות ביטוח וסוכנים ולטפל בפניות הציבור נגד חברות הביטוח וסוכנים.

הפול המאגר לביטוח רכב בישראל

עוסק בביטוח סיכונים מיוחדים של רכב. הפול חייב לקבל כל בוטח שפונה אליו בבקשה לביטוח רכב אולם הוא גובה מחירים גבוהים יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח. הפול עוסק בביטוח חובה בלבד והוא מבטח אופנוענים.

התיישנות

תקופה שהוגדרה בחוק וכאשר הינה חולפת לא ניתן להגיש תביעות. תקופות ההתיישנות כנגד המבטחים בישראל לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981:

ויתור על סודיות רפואית

אישור שנותן המבוטח לחברת הביטוח לבדוק את תיקיו הרפואיים.

חוק חוזה הביטוח

חוק החל על חוזי ביטוח שנכרתו בישראל החל מיום 1/1/1982. חוק זה אינו חל על: ביטוח ימי ואווירי (למעט שני סעיפים בחוק), ביטוח משנה (למעט סעיף אחד בחוק), ביטוח אבנים יקרות ומתכות יקרות, חוזי ביטוח שנכרתו לפני שהחוק נכנס לתוקפו, מקרים שיש לגביהם הוראה מיוחדת בפקודה לביטוח רכב מנועי או בחוק אחר.

חתם

החיתום הוא בדרך כלל השלב האחרון בדרך להפקת הפוליסה, שבו מחליט חתם האם לקבל את ההצעה לביטוח או לדחותה, או לחילופין לדרוש הגנות ותנאים מסוימים מהמבוטח כתנאי לקבלתו לביטוח. החתם מקבל את החלטה על פי הערכתו לגבי מידת הסבירות שיקרו בעיות בתחומים המצוינים בפוליסה המבוקשת.

יחוד העילה

עיקרון הקובע כי תובע אשר נפגע כתוצאה מתאונת דרכים יתבע את מבטח הרכב גם אם יש לו עילת תביעה כנגד מעורבים אחרים בתאונה.

כינון

מונח בביטוח רכוש לפיו במקרה של נזק רכוש המבוטח מקבל חדש במקום ישן. כאשר הפוליסה כוללת סעיף כינון, נקבעים סכומי הביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש. הרכוש המוחלף יהיה מאותו סוג וטיב של הרכוש הניזוק.

כתב קבלה ושחרור

מונח בתביעות ביטוח בכל ענפי הביטוח – מסמך עליו חייב לחתום המבוטח כתנאי לתשלום תגמולי הביטוח ומהווה אישורו לקבלת הסכום המגיע בשל מקרה הביטוח ופותר את המבטח מתשלום עתידי.

מוטב (נקרא גם נהנה או זכאי)

המוטב הוא מי שמקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. המבטח חייב לשלם למוטב את סכום הנזק על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה. לדוגמה בביטוח חיים המוטב זכאי לתגמולי הביטוח במותו של אדם שחייו מבוטחים על פי הפוליסה, גם אם הוא אינו בעל הפוליסה.

מקרה ביטוח

אירוע מקרי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שגורם לאובדן דבר ערך, ירידת ערכו או חוסר יכולת להשתמש בו יותר. בקרות מקרה הביטוח נחשף המבוטח לנזק או אובדן, והמשמעות עבורו היא קבלת תמורה כספית של רכוש אשר הושחת או של פגיעה בגוף, על פי תנאי הפוליסה.

נזק תוצאתי

מונח בכל ענפי הביטוח – מדובר בנזק נוסף שנגרם כתוצאה מהנזק הישיר. למשל אובדן רווחים בשל השבתת עסק לאחר הצפה וכיוצא באילו.

נכות מלאה

מונח בביטוחי גוף – מצב של נכות בשיעור של 100% לפי הגדרתה בפוליסה.

נכות צמיתה

מונח בביטוחי גוף המתאר נכות תמידית.

נכות חלקית

מצב של נכות שאינה מלאה, כלומר פחות מ- 100% לפי הגדרתה בפוליסה.

ערך פדיון

הסכום שבעל הפוליסה רשאי לקבל בביטוח חיים בעת ביטול הפוליסה, לאחר תקופת זמן מסוימת שבה הייתה בתוקף. סכום הפדיון מחושב לפי מספר השנים שחלפו מאז שנחתם הביטוח, והוא מצורף לכל פוליסה שבה קיים ערך פדיון.

תחלוף או שיבוב

מונח המתאר מצב בו לאחר שחברת הביטוח שילמה למוטב את סכום הנזק לפי הפוליסה, עוברת זכותו של המבוטח לגבות סכומים המגיעים לו בגלל אותו מקרה ביטוח, שלא לפי פוליסה אחרת, לידי חברת הביטוח. זכות זו מוגבלת לשיעור הסכום ששולם על-ידי חברת הביטוח.

פוליסה

מסמך חוזי כתוב, בו מתחייב המבטח לשלם פיצוי במקרה של נזקים שייגרמו למבוטח, או שהמבוטח גרם לצד שלישי. הפוליסה כוללת פירוט החובות והזכויות של שני הצדדים, ואת גובה הפרמיה שבעל הפוליסה צריך לשלם.

צד שלישי

כל אדם שהוא אינו המבוטח, או בן משפחתו או מועסק על ידי המבוטח, אשר תיווצר לגביו אחריות לפי פקודת הנזיקין. לדוגמה במקרה של ביטוח הנעשה בידי ועד בית משותף, כל דייר נחשב כצד שלישי לשאר הדיירים.

קרנית

קרן שהוקמה לפי הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הקרן מפצה נפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח מהסיבות הבאות:

נפגעי תאונת "פגע וברח" – כאשר לא ידוע מי הנהג ומי המבטח.

נפגעי תאונות כאשר לנהג אין ביטוח (הנהג אינו זכאי לפיצוי).

נפגעי תאונות כשחברת הביטוח חדלת פירעון (פשטה רגל או נמצאת בפירוק).

המימון לתשלומים נעשה על-ידי אחוז מסוים מפרמיות ביטוח רכב חובה.

שב"ן

שרותי בריאות נוספים מעל לשירותים הכלולים בסל הבריאות הבסיסי שניתן לרכוש בקופות החולים תמורת תשלום נוסף.

שיפוי

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – השבת המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

תקופת הכשרה

תקופה המוגדרת בפוליסה, במהלכה לא יהיה המבטח אחראי לתשלום תגמולים בגין מקרה ביטוח שהתרחש בתקופה זו.

תקופת הביטוח

התקופה בה הביטוח תקף – תקופה זו מתחילה ביום הראשון לביטוח ומסתיימת
ביום האחרון לביטוח לפי הרשום במפרט הפוליסה.

נתקלתם בבעיה?

 אנא  התקשרו:  09-9766655 או השאירו פרטים ואנו נייעץ לכם בהתאם

עורך דין גיא דויטש

עורך דין גיא דויטש

יליד 1972 נשוי ואב לשלושה, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000 ונוטריון משנת 2010.
עו”ד גיא דויטש בעל ניסיון מוכח ומוצלח של למעלה מ-20 שנים, בייצוג אלפי לקוחות בתביעות נזיקין וביטוח

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

גלילה לראש העמוד

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

גיא דויטש - עורך דין ונוטריון - תמונת פרופיל
דילוג לתוכן