תאונות דרכים / תאונות עבודה

תאונות דרכים יוכרו בהתמלא מספר תנאים גם כתאונת עבודה ומשמעות הדבר כי הנפגע יוכל להגיש תביעתו נגד המוסד לביטוח לאומי.
להלן נביא סקירה קצרה של הליך תביעת הביטוח הלאומי על מרכיביו השונים.

מהי תאונת דרכים עבודה

תאונה שארעה למבוטח (לדוגמא- עובד שכיר, חוץ משוטר, סוהר ועובד שירותי הביטחון, עובד עצמאי, בתנאי שהוא רשום במוסד לביטוח לאומי) בדרכו ממעונו (או מהמקום שהוא לן בו) אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.

תאונת דרכים
שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם המבוטח הפסיק את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, ולגבי מבוטח עצמאי – שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. יחד עם זאת תאונה שאירעה למבוטח בדרכו תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו או סטה ממנה כדי לעשות אחד מאלה:

  1. כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.
  2. כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים (או אל מקום אחר שאושר בתקנות הביטוח הלאומי), וכן כדי להחזירו משם.

על הנפגע לשלוח למוסד לביטוח (לסניף הקרוב לביתו) טופס "הודעה על הפגיעה בעבודה" תוך שנים עשר חודשים ממועד התאונה.

תשלומים להם זכאי נפגע תאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה

אלו התשלומים להם זכאי הנפגע מביטוח לאומי לאחר תאונת עבודה/דרכים:

דמי פגיעה – דמי הפגיעה נועדו לפצות את המבוטח על אובדן שכר או הכנסה עקב הפגיעה בעבודה, והם משולמים בעד פרק הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.
בעד יום הפגיעה לא ישולמו דמי פגיעה (למבוטח השכיר ישלם המעסיק את שכר אותו היום).
בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה ישולמו דמי הפגיעה רק למבוטח שלא היה מסוגל לעבוד 12 ימים לפחות מלבד יום הפגיעה.

למבוטח השכיר – המוסד ישלם למבוטח את דמי הפגיעה במלואם (בהתאם לכללים הרשומים), ויגבה מהמעסיק את התשלום ששילם למבוטח בעד 12 הימים הראשונים (חוץ ממעסיק של עובד במשק בית).

למבוטח העצמאי  – לא ישולמו כלל דמי פגיעה בעד 12 ימי הזכאות הראשונים. למי שעבד באופן חלקי בתקופת אי הכושר – ישולמו דמי פגיעה מופחתים ובכל מקרה לא ישולמו דמי פגיעה ליותר מ-8 שעות ביום. אם המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה, תישלח אל המבוטח הודעה על הדחייה ועל סיבותיה.

חישוב דמי הפגיעה:

למבוטח שכיר ולמבוטח עצמאי –75% מהכנסתו החייבת בדמי הביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה העומדים על 1,009₪ ליום ( החל ביום 01.01.2010). מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

למבוטח השכיר –דמי הפגיעה מחושבים לפי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח – לרבות שכר שעות נוספות ושכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).

מבוטח שב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, לא קיבל שכר מלא בגלל היעדרות מן העבודה (עקב מחלה, חופשה, שירות בצה"ל וכיו"ב), ויש בידו האישורים המתאימים, תיבדק האפשרות להשלים את שכרו לשכר מלא, לצורך חישוב דמי הפגיעה.

למבוטח השכיר שהוא גם עובד עצמאי – אם נפגע במהלך עבודתו כשכיר, יחושבו דמי הפגיעה לפי שכרו מן העבודה השכירה. הכנסותיו כעובד עצמאי יובאו בחשבון, רק אם בזמן הפגיעה בעבודה היה רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילם את דמי הביטוח במועד.

למבוטח העצמאי –דמי הפגיעה מחושבים לפי הכנסתו בשנת המס השוטפת, שעל פיה חושבו דמי הביטוח בעד שלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה.

תביעה לקביעת דרגת נכות – מבוטח שקיבל דמי פגיעה ונעשה נכה עקב הפגיעה בעבודה, רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות בעבודה.

מענק הנכות מעבודה – סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, יקבל קצבה חודשית, וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

נכה עבודה שדרגת נכותו 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מקסימום קצבת הנכות מעבודה לחודש (החל ב-01.01.2010 הינו 30,278 ₪ למבוטח השכיר ולמבוטח העצמאי). קצבת הנכות משתנה בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

פגיעה בעבודה שאירעה לפני 1.4.2006:
נכה עבודה שדרגת נכותו 100%-5% והיא דרגת נכות זמנית יקבל קצבה חודשית. נכה עבודה שדרגת נכותו מ-5% ופחות מ-20% והיא דרגת נכות קבועה, יקבל מענק חד פעמי.
נכה עבודה שדרגת נכותו 100%-20% והיא דרגת נכות יציבה קבועה יקבל קצבה חודשית.
נכה עבודה שדרגת נכותו היציבה פחות מ-5% אינו זכאי לגמלה.

פגיעה בעבודה שאירעה ב-1.4.2006 ואילך:
נכה עבודה שדרגת נכותו 100%-9% והיא דרגת נכות זמנית יקבל קצבה חודשית.
נכה עבודה שדרגת נכותו מ-9% ופחות מ-20% והיא דרגת נכות קבועה יקבל מענק חד פעמי.
נכה עבודה שדרגת נכותו 100%-20% והיא דרגת נכות קבועה יקבל קצבה חודשית
נכה עבודה שדרגת נכותו היציבה פחות מ-9% אינו זכאי לגמלה.
נכה עבודה שדרגת נכותו מזכה בקצבה חודשית, יקבל קצבה בשיעור אחוזי דרגת נכותו מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו הייתה דרגת נכותו 100%.

לדוגמה:
מי שדרגת נכותו 50% יקבל קצבה בסכום חצי הקצבה שהיה מקבל אילו הייתה דרגת נכותו 100%. מענק מוגדל: מבוטח (חוץ מבן קיבוץ) שנפגע בעבודה קודם שמלאו לו 21 שנים, והוא זכאי למענק נכות חד פעמי מעבודה,ישולם לו מענק בשיעור מוגדל, כאילו היתה הכנסתו החודשית בסכום השכר הממוצע (החל מ01.01.2010 עומד על 8,015 ₪ ).

הכנסה (מעבודה או מכל מקור אחר) שיש למקבל קצבת הנכות מעבודה אינה משפיעה על שיעור הקצבה המגיעה לו. הנפגע יוזמן לוועדה רפואית שתקבע את שיעור הנכות שהותירה התאונה. שיעור הנכות שנקבע במוסד מחייב (להוציא חריגים) את הנפגע ומבטח הרכב בתביעת הפיצויים. לעיתוי קביעת הנכות השפעה על מהלך תביעת הפיצויים ותוצאותיה בבית המשפט.

מכל הסיבות הללו, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום, בטרם פנייה כלשהי למוסד.

זכויות הנפגע בביטוחים פרטיים

נפגע תאונת דרכים המבוטח באופן פרטי, בביטוחים פרטיים, כגון ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, זכאי לתבוע ולקבל פיצוי על תאונת דרכים גם מאת מבטחים אלה בלא כל קשר לתביעתו מכוח חוק הפיצויים.


המידע האמור באתר זה, הינו תמציתי וכללי, ואינו מתיימר להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין אשר מומלץ להסתייע בו לצורך מידע משפטי מחייב ביחס למקרה ספציפי.

מומלץ לבחור עורך דין המומחה בייצוג נפגעי תאונות דרכים ותאונות עבודה. לפני שבוחרים ייצוג משפטי כדאי להגיע לפגישת ייעוץ בליווי כל החומר הרפואי והמסמכים הרלוונטיים לתביעת הנזיקין.

נתקלתם בבעיה?

 אנא  התקשרו:  09-9766655 או השאירו פרטים ואנו נייעץ לכם בהתאם

עורך דין גיא דויטש

עורך דין גיא דויטש

יליד 1972 נשוי ואב לשלושה, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2000 ונוטריון משנת 2010.
עו”ד גיא דויטש בעל ניסיון מוכח ומוצלח של למעלה מ-20 שנים, בייצוג אלפי לקוחות בתביעות נזיקין וביטוח

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

גלילה לראש העמוד

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

גיא דויטש - עורך דין ונוטריון - תמונת פרופיל
דילוג לתוכן